wpe3.jpg (2771 bytes)

information                         

www.oebro95.dk

Østerbro d. 3. oktober 2001.

Referat af afdelingsmøde afholdt d. 26. september 2001 i Øbro 95.

 

Til samtlige husstande var der inden mødet fremsendt følgende dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Valg af stemmeudvalg

4)      Afdelingsbestyrelsens beretning

5)      Behandling af indkomne forslag

6)      Beslutning om internetforbindelse på ejendommen

7)      Budget 2002 inkl. langtidsplan

8)      Orientering fra udvalg

9)      Eventuelt

Ad 1)

Flemming Petersen blev valgt som dirigent.

Ad 2)

Flemming Kragh blev valgt som referent

Ad 3)

Poul Heintzen, Per Hansen og Svend Eriksen blev valgt som stemmeudvalg.

Ad 4)

Afdelingsbestyrelsens formand, Søren Holm, indledte dette punkt med at ønske velkommen til ejendommens driftschef  Jan Nielsen fra AKB.

Til mødet var der forinden udsendt en skriftlig beretning, i hvilken Søren Holm tog udgangspunkt, idet denne beretning er meget fyldestgørende omkring de  samarbejdsvanskeligheder afdelingsbestyrelsen og AKB for tiden har.

Søren Holm konstaterede at iflg. AKBs egen hjemmeside hersker der i AKB et udbredt beboerdemokrati, og der er specielt nævnt, at drift og vedligeholdelse planlægges i samarbejde mellem adelingsbestyrelsen og de lokalt ansatte medarbejdere.

Efter en kort uddybende redegørelse omkring de nævnte samarbejdsvanskeligheder blev der fra salen stillet spørgsmål til beretningen – især afdelingsbestyrelsens ønske om mandat til at forsøge at finde en mere professionel og loyal administrator. Det ønskedes oplyst, hvilke reelle muligheder der var herfor, samt hvilke konsekvenser – også økonomiske – et sådan skift ville få.

Afdelingsbestyrelsen oplyste hertil, at dette nok ville blive juridisk endog meget svært – AKB har ejerskabet af ejendommen og vil vel næppe slippe det blot fordi afdelingen er utilfreds med den måde, hvorpå AKB administrerer.

Efter en del debat omkring dette spørgsmål, præciserede afdelingsbestyrelsen, at det man ønskede mandat til var at undersøge muligheden for et evt. skift af administratoren såfremt det nuværende samarbejdsklima med AKBs administration ikke kunne forbedres, men at konkrete resultater har høj prioritet.

Det blev af forsamlingen besluttet at dette mandat skulle behandles særskilt under dagsordens punkt 7, idet der er en nøje sammenhæng mellem ønsket om nævnte mandat og forholdene som skulle behandles under dette punkt.

Ad 5)

Følgende forslag var indkommet fra en beboer:

1)      ændring i råderetten således, at fjernet badekar ikke skal retableres

2)      tilladelse til maling af gulvene

3)      etablering af græsplæne i gården – modsatte ende af nuværende legeplads

På mødet blev alle 3 forslag læst op i deres fulde ordlyd.

Forslag nr. 1 blev efter nogen debat nedstemt med stort flertal – forlag nr. 2 blev enstemmigt nedstemt og forslag nr. 3 blev besluttet sendt videre til behandling i afdelingsbestyrelsen og gårdudvalget, idet dette forslag også vil have økonomiske konsekvenser for ejendommen. 

Ad 6)

Afdelingens IT-udvalg havde til mødet ikke kunne fremlægge en plan for evt. etablering af en form for fælles internetløsning. Udvalget arbejder videre på at finde en løsning som er såvel teknisk som økonomisk fordelagtigt.  Når sådanne er fundet vil projektet blive fremlagt på et beboermøde.  

Ad 7)

Bestyrelsen indstillede indledningsvis, at det af AKB udsendte budgetforslag for 2002 ikke blev vedtaget og stillede således ændringsforslag om vedtagelse af det af afdelingsbestyrelsen forslåede budget som på 5 punkter adskiller sig fra AKBs – disse er:

1)  reduktion i eludgiften

2)  reduktion i vandudgiften

3)  ændring i langtidsplanen vedr. ejendommens vedligeholdelse

4)      ændring i den forventede udgift til udefra kommende konsulentbistand

5)      ændring i forventningerne til afdelings renteindtægt

Dette vil bevirke en huslejestigning pr. 1. januar 2002 på 1,92% - hertil skal så lægges den allerede påtvungne huslejestigning 1. april 2002 på ca. 3% vedr.  finansieringen af tilbagekøbsretten fra Københavns Kommune.

Ændringsforslag 1 og 2 er begrundet i faktisk faldende forbrug i ejendommen. Ændringsforslag 3 er den faktiske baggrund for de nuværende samarbejdsvanskeligheder mellem AKB og afdelingsbestyrelsen. AKB ønsker at vinduerne mod gården males i 2002 – afdelingsbestyrelsen mener, at dette skal udskydes til 2004. Afdelingsbestyrelsen er af den klare overbevisning, at vinduerne vedligeholdelsesmæssigt – såvel æstetisk som sikkerhedsmæssigt -  kan vente med at blive malet til 2004, hvorfor det vil være økonomisk mere forsvarligt at vente med at gennemføre det omkostningstunge projekt – også selvom prisen skulle stige på grund af yderligere nedslidning.

Ændringsforslag 4 er en nedsættelse på 10.000 kr. vedr. brugen af ekstern konsulentbistand. Begrundelsen herfor er, at afdelingen ikke forventer det store forbrug af sådan bistand.

Ændringsforslag nr. 5 er nedskrivning af den renteindtægt afdelingen kan forvente at få fra den såkaldte mellemregningskonto. Afdelingsbestyrelsen er af den opfattelse af AKBs bud herpå er alt for optimistisk, og desuden ønsker afdelingsbestyrelsen at bruge den nye mulighed for egen placering af disse midler således, at afdelingens renteindtægter alene tilskrives afdelingen – altså uden om AKBs nuværende ”fælles model”.

Afdelingsbestyrelsen oplyste, at man vil anbringe pengene i en større bank på en almindelig aftalekonto – således løbes der ingen risiko i forhold til f.eks. investering i obligationer. Der er dog et meget uklart punkt omkring denne mulige forrentning, da det ikke er klart for afdelingsbestyrelsen – og ikke har været muligt for AKB af svare herpå i løbet af 3 dage – hvilke beløb det helt præcist er afdelingen kan vælge af forrente selv.

Hvis der – mod forventning – skulle være tale om et kunstigt lille beløb, som derfor kun vil give ringe renteafkast ved egen placering af disse midler, vil afdelingen forblive i AKBs

”fælles model” da det i så fald vil være det eneste forsvarlige, rent økonomisk.

Ændringsforslagene nr. 1, 2, 3 og 4 blev, efter en opklarende debat, vedtaget. I forhold til ændringsforslag nr. 5 blev følgende vedtaget:

 ”Bestyrelsen gives mandat til at vælge kapitalforvaltning ud fra følgende hensyn: Højst prioritet har egen kapitalforvaltning. Bestyrelsen har dog mandat til at forblive i AKBs fællesskabsforvaltning, hvis en konkret beregning af de faktiske økonomiske forhold viser det vil være for dyrt med egen forvaltning”

Beboermødet vedtog således det af afdelingsbestyrelsen udarbejdet budgetforslag for 2002 – herunder specifikt langtidsplanen for de næste 16 år.

Afdelingsbestyrelsen fik desuden mandat til at indlede undersøgelse af muligheden for skift af administrator, såfremt samarbejdet med AKB ikke kan forbedres – dette jr. punkt 4.

Budget vedr. antennebidrag (nedsat) og varmebudgettet (uændret pr. 1/1-2002) blev ligeledes vedtaget med en bemærkning fra formanden om, at der må forudsiges stigning til foråret (april/maj).

Ad 8)

Indledningsvis skal det oplyses, at alle udvalg i ejendommer er åbne udvalg – det vil sige, at vil man gerne hjælpe til i et af disse udvalg, skal man blot tage kontakt til ejendomskontoret for at komme med.

Gårdudvalget (består for tiden kun af Dion og Jørgen) vil i den kommende tid foretage en større beskæring af gårdens beplantning. Set i forhold til forslag om ændringer i gården jr. punkt 5, ville det være rart med større opbakning omkring dette udvalg.

Festudvalget har med succes afholdt stafet-/fællesløb i Fælledparken – påtænker også deltagelse i 2002.  

Juleudvalget oplyste, at den årlige julefest i ejendommen vil blive afholdt d. 16. december 2001.

Fastelavnsfest forventes afholdt i 2002.

IT-udvalget arbejdere videre – se punkt 6

Energiudvalget arbejder også videre i det kommende år.

Ad 9)

Fra beboermødet henstilles der til hensynsfuld parkering således, at områdets begrænsede antal parkeringspladser udnyttes bedst muligt.

Det henstilles ligeledes, at man efterlader vaskeriet i pæn stand efter brugen.

En beboer har igennem 15 år haft problemer med regnvand i køkkenet – dette problem er nu afhjulpet – ros til ejendomskontoret herfor !

Forsamlingen udtrykte også ros til afdelingsbestyrelsen for dens arbejde og ønskede held og lykke med det videre arbejde med AKB.

Beboermødet slut klokken 22.15 – i alt 63 indlæg fra de fremmødte.

 
Flemming Petersen Flemming Kragh
Dirigent                                           Referent