wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

26. maj 2004/bestyrelsen

 
 
 

Målsætninger for Øbro 95 - 5 års plan til 2009

 

Beboerdemokratiet

Øbro 95 skal udvikles som en ejendom, hvor beboerne både formelt og i praksis har størst mulig indflydelse på beslutninger, der angår ejendommens fælles anliggender. For at sikre en kvalificeret beslutningsproces skal alle væsentlige sager forelægges på de halvårlige beboermøder, så de endelige beslutninger træffes på baggrund af gennemarbejdede beslutningsgrundlag med en åben og konstruktiv diskussion. Afdelingsbestyrelsen skal informere åbent om alle væsentlige spørgsmål, og beboerne skal via ejendommens hjemmeside kunne følge med i væsentlige driftsanliggender.

Huslejeudviklingen

Huslejen i Øbro 95 skal være så stabil, at den over en længere periode ikke vokser hurtigere end pris- og lønudviklingen, og at huslejestigningen i hvert enkelt år ikke afviger fra den forventede løn- og prisudvikling med mere end 1%. Da der i de sidste 7 år har været en gennemsnitlig løn og prisudviklingen på 3,1 %. Går vi efter en max stigning på 4,1 % de næste 5 år. Der tages dog forbehold over for politiske indgreb af direkte økonomisk betydning for ejendommen. Denne huslejeudvikling skal tage højde for, at vi tidligere har vedtaget en principerklæring om, at henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse skal øges med 50.000 kr. om året, så vi i år 2009 er nået op på årlige henlæggelser på 1.050.000 kr. Den øverste kurve er den realistiske husleje forventning. Den nederste kurve er løn og prisudviklingen fra 1997 til 2009

Ressourceforbruget

Øbro 95’s fælles forbrug af el og vand skal reduceres med 1,5% på el og 1% på vand  om året i gennemsnit over en periode på 5 år. Affaldsmængderne i form af ikke sorteret affald til container og storskrald skal reduceres tilsvarende.

Beboernes individuelle fjernvarmeforbrug skal i gennemsnit reducees med 0,5% om året over en periode på 5 år i forhold til et graddagekorrigeret udgangspunkt

 

 

Vedligeholdelsestilstanden

Øbro 95 skal generelt holdes i en sådan vedligeholdelsestilstand, at ingen væsentlige bygningsdele går i forfald. Det er en særlig målsætning, at kritiske bygningsdele og installationer som faldstammer, elledninger og øvrige elinstallationer i lejlighederne, indvendige nedløb og lign. rettes op inden for en periode på højst 10 år. Vedligeholdelsesopgaver skal planlægges og gennemføres på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde.

Grøn Gård

Udvikling og vedligeholdelse af Grøn Gård skal sigte efter gradvis at erstatte asfalterede områder med mere naturlige materialer. Beplantningen skal videreudvikles, så der skabes den størst mulige variation i blomsterfloraen, og så der i så stor en del af året som muligt findes blomstrende planter. Krydderurter og frugttræer kan søges indpasset i rimeligt omfang.

Legepladsen og øvrige aktiviteter for børn skal holdes i en sikkerhedsmæssig god vedligeholdelsestilstand og efterleve rimelige krav til sikkerhed, uden at det dog går så meget ud over børnenes behov for udfordringer, at de indirekte tilskyndes til at bruge gårdens bygninger og beplantning som legeredskaber.

Ejendommens fælles faciliteter

Beboervaskeriets maskiner skal serviceres i et sådant omfang, at maskinparken altid fremstår i vel vedligeholdt og sikkerhedsmæssig god stand. Ved fornyelse af vaskeriets maskiner vægtes vaske- og tørreegenskaber og ressourceforbrug i form af el og vand meget højt. Vaskeriets prispolitik skal afspejle maskinernes forbrug af el og vaskepulver samt udgifter til rengøring og service af maskinerne.

Husorden

Husordenens regler skal være enkle og alment accepterede. Der skal lægges vægt på størst mulig bevægelsesfrihed for den enkelte og gensidig tolerance. Husordenens regler skal derfor tage sigte på at forebygge, at enkelte beboere generer øvrige beboere. Overtrædelser af husordenens regler skal sanktioneres konsekvent. Forældre skal holdes ansvarlige for børnenes adfærd. Hærværk skal søges erstattes i fuldt omfang.

Råderetten

Der skal lægges så få begrænsninger på beboernes muligheder for at indrette sig i egen lejlighed som muligt under respekt for ejendommens arkitektoniske og bygningsmæssige kvaliteter. De økonomiske regler for godtgørelse for forbedringer ved fraflytning skal indeholde incitamenter til løbende forbedringer og moderniseringer, der gennemføres med respekt for ejendommens arkitektoniske og bygningsmæssige kvaliteter. Ejendomskontoret skal yde interesserede beboere kvalificeret rådgivning om de bedst egnede løsninger ved ændringer og forbedringer.

Øbro 95 som arbejdsplads

Øbro 95 skal som arbejdsplads tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor de ansatte medarbejdere har størst mulig indflydelse på deres arbejdsforhold med mulighed for selv at tilrettelægge arbejdstid og daglige arbejdsrutiner inden for de overordnede rammer, som hensynet til god beboerservice skaber. Det er et særligt mål, at ejendommen til stadighed kan skabe nye faglige udfordringer og derigennem attraktive arbejdsvilkår – også lønmæssigt – for medarbejderne.

Beboersammensætningen og det sociale liv i ejendommen

Øbro 95 er en ejendom med relativt store lejligheder, som primært bør stilles til rådighed for familier med børn. Den interne oprykningsret i AKB København bør anvendes således, at flest mulige familier råder over en bolig, der svarer til deres reelle boligbehov. Ejendommens ungdomsboliger bør så vidt muligt forbeholdes beboernes voksne børn. Kommunal anvisning af indvandrere, flygtninge og andre familier med særlige boligsociale behov bør gennemføres på en måde, der fortsat gør det muligt for ejendommens øvrige beboere at spille en aktiv og konstruktiv rolle i integrations­processen. Ejendomskontoret vil i særlig sociale problemstillinger stille sig til rådighed som kontaktperson til det offentlige system.

Sættes til godkendelse på afdelingsmødet den 26. maj 2004  

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 
 

Copyright Oebro95.dk