wpe3.jpg (2771 bytes)

information                         

www.oebro95.dk

10.Oktober 2001/dsm

Budgetkontrol pr. 31.09.2001 

 

På budgetkontrollen pr.31.09.01 forventer vi et overskud på 39.715 kr.

Det er mindreforbrug på henholdsvis vand, el, g-indskud, diverse udgifter samt en større lejeindtægt end forventet. I kan se på nedenstående budgetkontrol hvordan det er: 

Vi forventer at der bliver en merudgift på konto 115 Almindelig vedligeholdelse. Det er fordi vi har fortaget os en del arbejde udover det budgetteret 

Ny belægning i kældernedgangen pris 26.875 kr.
Maling af vaskeriets indgangsområde pris 15.500 kr.
Maling af vinduer i erhvervslejemål pris 8.125 kr.
Indkøb af ekstra 6 toiletter til løbende udskiftning pris 12.400 kr.
Jeg har også arket med forklaringer til budgetkontrollen, hvis i vil have et eksemplar af denne, så skriv ned til kontoret, så sender vi en op til jer. Mail til Ejendomskontor 

 

Afdeling 207 Øbro 95 30/9 2001  
 
      Forventet Forventet    
    Saldo pr. tilgang saldo Budget  
Konto Tekst 30/9 2001 1/10 - 31/12 2001 2001 2001 Difference
101 Nettokapitaludgifter 29.028 62.797 91.825 91.825 0
  Offentlige og andre faste udgifter          
106 Ejendomsskat 258.182 0 258.182 258.182 0
107 Vandafgift 318.608 -7.567 311.041 330.400 -19.359
108 Rottebekæmpelse m.m. 1.711 0 1.711 1.900 -189
109 Renovation 188.637 9.687 198.324 190.600 7.724
    767.138 2.120 769.258 781.082 -11.824
110 Forsikringer 65.365 0 65.365 67.600 -2.235
111.1 El fælles m.v. 107.362 12.442 119.804 126.500 -6.696
111.3 Målerpasning m.v. 10.556 0 10.556 10.500 56
    117.918 12.442 130.360 137.000 -6.640
112.1 Administrationsbidrag 191.422 95.711 287.133 287.585 -452
  Administration varmeregnskab 5.680 0 5.680 5.691 -11
112.2 Dispositionsfond 13.334 6.667 20.001 20.001 0
    210.436 102.378 312.814 313.277 -463
113.1 A-indskud 133.754 133.754 267.508 267.508 0
113.2 G-indskud 257.630 257.631 515.261 524.792 -9.532
  391.384 391.385 782.769 792.300 -9.532
  Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.552.241 508.325 2.060.566 2.091.259 -30.693
  Variable udgifter          
114 Renholdelse 413.401 219.360 632.761 654.922 -22.161
115 Almindelig vedligeholdelse 225.247 74.750 299.997 241.500 58.497
116 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 217.358 76.979 294.337 265.000 29.337
116.9 Dækkes af tidl. henlæggelser -159.271 -135.066 -294.337 -265.000 -29.337
117 Istandsættelse ved fraflytning, netto 101.547 -101.547 0 0 0
118 Særlige aktiviteter 17.692 9.600 27.292 28.200 -908
119 Diverse udgifter 10.677 2.500 13.177 30.550 -17.373
119.9 Uforudsete udgiftsstign. 0 0 0 18.800 -18.800
  Variable udgifter ialt 826.651 146.576 973.227 973.972 -745
120 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 650.000 0 650.000 650.000 0
122.1 Fællesfondsarbejde 61.256 0 61.256 61.256 0
122.2 Indv. vedligeholdelse 170.885 57.815 228.700 228.700 0
  232.141 57.815 289.956 289.956 0
123.1 Tab ved lejeledighed 0 0 0 0 0
123.2 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 0
  Henlæggelser i alt 882.141 57.815 939.956 939.956 0
  Ekstraordinære udgifter          
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder 0 0 0 0 0
126 Afskrivning på lån af egne midler 0 124.338 124.338 129.355 -5.017
129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 0
130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 0
133 Afvikling af underskud fra tidligere år 0 0 0 0 0
134 Korrektion vedr. tidl. år 0 0 0 0 0
  Ekstraordinære udgifter i alt 0 124.338 124.338 129.355 -5.017
  Udgifter i alt 3.290.061 899.851 4.189.912 4.226.367 -36.455
  Ordinære indtægter          
201 Lejeindtægter 3.091.968 1.037.671 4.129.639 4.119.327 -10.312
202 Renteindtægter 4.454 20.174 24.628 31.950 7.322
203.1 Tilskud fra boligorganisationen 2.541 2.541 5.082 5.090 8
203.2 Vaskeriindtægter 46.851 23.000 69.851 70.000 149
203.2 Andre ordinære indtægter 0 0 0 0 0
  Ordinære indtægter i alt 3.145.814 1.083.386 4.229.200 4.226.367 -2.833
  Ekstraordinære indtægter          
206 Korrektion vedr. tidl. år 0 428 428 0 -428
  Ekstraordinære indtægter i alt 0 428 428 0 -428
  Indtægter i alt 3.145.814 1.083.814 4.229.628 4.226.367 -3.261
  -144.247 -183.962 39.715 0 -39.715
Difference:  Overskud på kr. 39.715
Ejendomskontoret 

Dion Madsen