wpe3.jpg (2771 bytes)
information   
www.oebro95.dk  

02.april 2003/dion

 

 
 
Tilladelse til
opvaskemaskine og
vaskemaskine

 
Undertegnede beboer(e) af lejemålet:

Accepterer herved følgende betingelser for installation af i min/vores lejlighed:

---------------------------------------------------------------------------------------
(Navn og adresse.)
 

---------------------------------------------------------------------------------------

(maskine / art. )

 

  • ·    Alle myndighedskrav skal overholdes.

  • ·    Alle udgifter ved såvel etablering som retablering af in­stallation ved eventuel fraflytning, hvor den nye lejer ikke ønsker at overtage det udførte arbejde, afholdes af mig/os.

  • ·    Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, og indgreb i de tekniske installationer skal foretages af autoriserede håndvær­kere, som skal sørge for indhentning af de nødvendige tilladelser hos myndighederne.

  • ·    Brugen af maskinen må ikke give grund til klage fra de omkringboende lejere.

  • ·    Rørføringer af de tekniske installationer skal føres i faste og  lukkede systemer.

  • ·    Der skal mon­teres en tæt sikkerhedsbakke under maskinen (dog ikke for tørretumbler).

  • ·    Der må ikke monteres vaskemaskiner på køkkenfaldstammen, da de ikke er gode nok til dette ! Hvis der skal monteres vaskemaskine er det på badeværelsefaldstammen

  • ·    El-installationer skal udføres i henhold til stærkstrømsreglemen­tet af autoriseret elektriker.

  • ·    Der skal tegnes en forsikring, der dækker evt. skader, som maskinen/installationen måtte forvolde (en alm. indbo-/familieforsikring vil normalt dække - spørg dit forsikringsselskab), idet du som lejer (jfr Lov om leje, § 29, stk. 4) er erstatningsansvarlig for skade, forårsaget af installationer, du har foretaget. Dokumentation for, at der er tegnet forsikring, skal forevises på forlangende.

 

Når arbejdet er udført, bedes du kontakte ejendomskontoret for at aftale tid for syn.

 

----------------

-------------------------------------------------------------

(Dato) (Beboers underskrift og accept - hvis der er flere navne på lejekontrakten skal  begge underskrive)
   
----------------

-------------------------------------------------------------

(Dato) (Ejendomskontorets godkendelse)     

Copyright Oebro95.dk